POSLÁNÍ LIONŮ

POSLÁNÍ LIONSKÉHO HNUTÍ

Lions POSTER5

LIONS CLUBS INTERNATIONAL – LCI – je největší mezinárodní humanitární organizace.
Působí ve 210 zemích, má přes 1 450 000 členů ve 48000 klubech.
LCI je od roku 1945 poradním orgánem OSN, od roku 1968 má svoji nadaci LCIF.
Z této nadace náš distrikt obdržel 1,406 mil USD. Ženy se stávají členkami od roku 1987.

Lioni pomáhají především v městech a obcích, kde působí dobrovolně, nezištně a vždy dobročinně.
Pomoc je zaměřena především zrakově postiženým, ale i jinak handicapovaným, a to dětem seniorům a rodinám.
Ochrana životního prostředí, pomoc při katastrofách, upevňování mezinárodních vztahů formami dokonalé spolupráce – to vše potvrzuje výjimečnost lionů.

Jméno LIONS představuje nejen bratrství, dobré přátelství, sílu charakteru a odhodlání, ale především kombinací písmen L-I-O-N-S poukazuje na skutečný význam občanství.

Lions POSTER5

LIONS - Liberty Intelligence Our Nation's Safety V překladu “Svoboda, vzdělání - jistota našich národů.”

ETICKÝ KODEX LIONŮ

Lioni se vstupem do klubu zavazují k dodržování následujícího etického kodexu:

▪ Svou víru v důstojnost svého povolání PROKAZOVAT činorodou snahou, abych zasloužil uznání za to, co jsem vykonal.

▪ HLEDAT úspěch a žádat přiměřenou odměnu či užitek jako něco,co mi právem náleží, avšak neusilovat o žádný užitek nebo úspěch za cenu ztráty sebeúcty hledáním výhod, jež mi nenáleží.

▪ MÍT NA MYSLI, že pro vybudování vlastní existence není nutné ničit existenci někoho jiného, být loajální
k ostatním a pravdivý sám k sobě.

▪ PŘI VZNIKU pochyb o čistotě a spravedlivosti svého postoje či jednání vůči svým bližním hledat důvod pochyb především u sebe.

▪ V přátelství VIDĚT cíl a ne účel světící prostředek. Chápat, že pravé přátelství není měřeno službou jednoho druhému, že opravdové přátelství nic neočekává, službu však přijímá v tom duchu, v jakém byla prokázána.

▪ Být si VŽDY VĚDOM svých povinností občana vůči svému národu, své zemi a své obci. Jim projevovat svým postojem, slovem i skutky neochvějnou věrnost a oddanost a velkoryse jim věnovat své schopnosti a možnosti.

▪ Svým bližním POMÁHAT, nešťastným útěchou, slabým podporou a potřebným svým jměním.

▪ BÝT OBEZŘETNÝ s kritikou a ŠTĚDRÝ s chválou.

▪ BUDOVAT, NE NIČIT.

Motto lionského hnutí od roku 1954 WE SERVE - POMÁHÁME